شعری از دکترعلی شریعتی

گر عشق نبود

اگر عشق نبود به کدامین بهانه ای می خندیدیم و می گریستیم؟ 

کدام لحظه های ناب را اندیشه می کردیم؟ 

چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟ 

 آری... 

 بی گمان پیشتر از اینها مرده بودیم اگر عشق نبود ! 

 ( دکتر علی شریعتی(

/ 1 نظر / 20 بازدید