زندگی

هرچه که جلوترمیرود

غم انگیزترمیشود

هرچه که گام برمیدارم

چیزهای بیشتری ازدست میدهم

انگاری طلوع وجود ندارد

میترسم با گام بعدی

حتی خاطرات خوشم رانیز فراموش کنم

بس که اینجا

دلتنگی

بیداد میکند...

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید